» Home   Schweizerischer Verband Flugtechnischer Betriebe SVFB
   c/o Swiss Internat. Air Lines Ltd.
   CH-4002 Basel
   Tel.: +41 (0)61 582 34 20
   SVFB Geschäftsführer / Directeur - Franz Meier
   SVFB Schulsekretariat - Isabelle Bruchlen
   K O N T A K T --- http://svfb.ch/kontakt.html